top of page

CPA CANADA, ICAS, IESBA I IFAC SU OBJAVILE 2. PUBLIKACIJU U SERIJI KOJA ISPITUJE ETIČKO PONAŠANJE U DOBA SLOŽENOSTI I DIGITALNIH PROMJENA

Kako se tehnologija razvija i svijet postaje sve složeniji, vještine i kompetencije profesionalnog računovođe, zajedno sa etičkim ponašanjem i uviđanjem njihove odgovornosti u javnom interesu, ključne su u suočavanju sa novim izazovima i prilikama, i osiguravanju povjerenja u profesiju. Da bi pomogli profesionalnim računovođama i zainteresovanim stranama da bolje razumiju ove teme, Ovlašćene profesionalne računovođe Kanade (CPA Canada), Institut ovlašćenih računovođa Škotske (ICAS), Odbor za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA) i Međunarodna federacija računovođa (IFAC) objavili su publikaciju pod nazivom “Tehnologija je mač sa dvije oštrice i nosi sa sobom nove šanse i izazove za računovodstvenu profesiju”. Ova publikacija predstavlja drugi dio u seriji koja se sastoji od četiri dijela, a koja istražuje ulogu profesionalnog računovođe u novoj eri tehnologije.

Publikacija istražuje uticaj brzih tehnoloških promjena i važnost etičkog liderstva gledano sa pozicije profesionalnog računovođe. Takođe ona pruža praktične smjernice kako profesionalnim računovođama tako i profesionalnim računovodstvenim organizacijama.

“Tehnologija je mač sa dvije oštrice i nosi sa sobom nove šanse i izazove za računovodstvenu profesiju” se nastavlja na prvu publikaciju u seriji pod nazivom “Složenost i profesionalni računovođa: Praktično uputstvo za donošenje etičkih odluka.” Ova publikacija je zasnovana na zajedničkom istraživačkom dokumentu i zaključcima sa globalnog okruglog stola pod nazivom “Etičko liderstvo u doba složenosti i digitalnih promjena”, koji su početkom 2021. godine zajedno organizovali CPA Kanada, ICAS i IFAC. Treća i četvrta publikacija u ovoj seriji će se fokusirati na identifikaciji i ublažavanju predrasuda i pogrešnih informacija/dezinformacija, kao i načinu razmišljanja.

Originalni tekst/Original text

As technology advances and the world becomes more complex, the professional accountant’s skills and competencies, underpinned by ethics and recognizing their public interest responsibility, are critical in navigating new challenges and opportunities and ensuring trust in the profession. To help professional accountants and stakeholders better understand these topics, the Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada), the Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), and the International Federation of Accountants (IFAC) have released Technology is a double-edged sword with both opportunities and challenges for the accountancy profession. This publication is the second in a four-part series examining the professional accountant’s role in a new technological era.

The publication examines the impact of rapid technological change and the importance of ethical leadership from the lens of the professional accountant. It also provides practical guidance to both professional accountants and professional accountancy organizations.

Technology is a double-edged sword with both opportunities and challenges for the accountancy profession follows Complexity and the professional accountant: Practical guidance for ethical decision-making, the first publication in the series. This publication builds off a collaborative exploratory paper and conclusions from global roundtable event called Ethical Leadership in an Era of Complexity and Digital Change, which CPA Canada, ICAS and IFAC jointly hosted earlier in 2021. The third and fourth publications in the series will focus on identifying and mitigating bias and mis-/disinformation, and mindset.


O CPA Kanada

Ovlašćene profesionalni računovođe Kanade (CPA Canada) sarađuju sa pokrajinskim, teritorijalnim i bermudskim CPA organima, pošto predstavlja kanadsku računovodstvenu profesiju, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Ova saradnja omogućava kanadskoj profesiji da zagovara najbolju praksu koja koristi privredi i društvu, kao i da pripremi svoje članove za stalno evoluirajuće radno okruženje koje karakterišu konstantne promjene. Predstavljajući više od 220.000 članova, CPA Kanada je jedno od najvećih nacionalnih računovodstvenih tijela u svijetu.

O ICAS-u

Institut ovlašćenih računovođa Škotske (ICAS) je globalno profesionalno tijelo za ovlašćene računovođe. U njemu se edukuju ovlašćenje računovođe, omogućavajući im izvrsnost i sve se to radeći uvjek za šire javno dobro. Svih 23.000 članova ICAS-a je steklo zvanje CA ovlašćenog računovođe, kvalifikaciju koja je oblikovala međunarodnu poslovnu zajednicu. Institut neprestano njeguje veze između članova, tako da CA u svim fazama svoje karijere mogu da uče iz zajedničkih iskustava i povezuju svoje ambicije sa uspjehom.

O IESBA

Odbor za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA) je nezavisni globalni odbor za postavljanje standarda. Misija IESBA-e je da služi javnom interesu postavljanjem etičkih standarda, uključujući zahtjeve za nezavisnost revizora, koji nastoje da podignu granice etičkog ponašanja i prakse za sve profesionalne računovođe putem snažnog, globalno funkcionalnog Međunarodnog etičkog kodeksa za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde o nezavisnosti) (Kodeks).

O IFAC-u

Međunarodna federacija računovođa (IFAC) je globalna organizacija za računovodstvenu profesiju posvećena služenju javnog interesa jačanjem profesije i doprinosom razvoju jakih međunarodnih ekonomija. Imajući 180 redovnih i pridruženih članova u više od 130 zemalja i jurisdikcija, IFAC predstavlja više od 3 miliona računovođa u javnoj praksi, obrazovanju, državnim službama, industriji i trgovini. Tokom četiri decenije, IFAC je predstavljao globalnu profesiju i podržavao razvoj, usvajanje i primjenu međunarodnih standarda. IFAC je zadržao dugoročni pristup izgradnji i jačanju globalne računovodstvene profesije koja podržava transparentne, odgovorne i održive organizacije, finansijska tržišta i ekonomije.
About CPA Canada

Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) works collaboratively with the provincial, territorial and Bermudian CPA bodies, as it represents the Canadian accounting profession, both nationally and internationally. This collaboration allows the Canadian profession to champion best practices that benefit business and society, as well as prepare its members for an ever-evolving operating environment featuring constant change. Representing more than 220,000 members, CPA Canada is one of the largest national accounting bodies worldwide.


About ICAS

The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) is the global professional body for Chartered Accountants. It educates Chartered Accountants, enabling excellence whilst always working for the wider public good. All 23,000 ICAS members have earned world-class CA designation of Chartered Accountant, the qualification that’s shaped an international business community. The Institute continually foster the bonds between their members, so CAs at all stages of their careers can learn from shared experience and connect their ambitions to success.

About IESBA

The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) is an independent global standard-setting board. The IESBA’s mission is to serve the public interest by setting ethics standards, including auditor independence requirements, which seek to raise the bar for ethical conduct and practice for all professional accountants through a robust, globally operable International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (the Code).

About IFAC

The International Federation of Accountants (IFAC) is the global organization for the accountancy profession dedicated to serving the public interest by strengthening the profession and contributing to the development of strong international economies. Comprised of 180 members and associates in more than 130 countries and jurisdictions, IFAC represents more than 3 million accountants in public practice, education, government service, industry and commerce. Over four decades, IFAC has represented the global profession and supported the development, adoption, and implementation of international standards. IFAC has maintained a long-term approach to building and strengthening a global accountancy profession that supports transparent, accountable, and sustainable organizations, financial markets, and economies.


bottom of page