Newspaper

Aktuelnosti

XV Evropska profesionalna konferencija poreskih savjetnika

XXI Dani obrazovanja i učenja odraslih

Autorsko pravo na fotografije zadržava CFE Tax advisers Europe. Izvor: https://taxadviserseurope.org/gallery/

Učešće na CFE Generalnoj skupštini i sastancima komiteta - Sevilja 2022

Kolektivni godišnji odmor

Sretan 13. jul - dan državnosti Crne Gore!

Sretan Vaskrs!

IPSASB JE IZDAO IPSAS 43-LIZING

IPSASB ISSUES IPSAS 43-LEASES

O IPSASB-u 
Odbor za međunarodne računovodstvene standarde u javnom sektoru (IPSASB) radi na jačanju upravljanja javnim finansijama na globalnom nivou kroz razvoj i održavanje međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru (IPSAS) i drugih visokokvalitetnih smjernica za finansijsko izvještavanje koje koriste vlade i drugi entiteti u javnom sektoru. Takođe podiže svijest o IPSAS-u i prednostima usvajanja obračunskog računovodstva. Odbor dobija podršku od Azijske razvojne banke, Ovlašćenih profesionalnih računovođa Kanade, Novozelandskog odbora za eksterno izvještavanje i vlada Kanade i Novog Zelanda. Međunarodna federacija računovođa (IFAC) omogućava strukture i procese koji podržavaju rad IPSASB-a. 

O Odboru za javni interes 
Aktivnosti upravljanja i utvrđivanja standarda IPSASB-a nadgleda Odbor za javni interes (PIC), kako bi se osiguralo da su te aktivnosti u skladu sa ustanovljenim procesom i da odražavaju javni interes. Ovaj Odbor se sastoji od pojedinaca koji posjeduju ekspertizu u javnom sektoru ili finansijskom izvještavanju i koji su profesionalno angažovani u organizacijama koje imaju interes da promovišu visokokvalitetne i međunarodno uporedive finansijske informacije.

About the IPSASB
The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) works to strengthen public financial management globally through developing and maintaining accrual-based International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and other high-quality financial reporting guidance for use by governments and other public sector entities. It also raises awareness of IPSAS and the benefits of accrual adoption. The Board receives support from the Asian Development Bank, the Chartered Professional Accountants of Canada, the New Zealand External Reporting Board, and the governments of Canada and New Zealand. The structures and processes that support the operations of the IPSASB are facilitated by the International Federation of Accountants (IFAC). 


About the Public Interest Committee
The governance and standard-setting activities of the IPSASB are overseen by the Public Interest Committee (PIC), to ensure that they follow due process and reflect the public interest. This Committee is comprised of individuals with expertise in public sector or financial reporting, and professional engagement in organizations that have an interest in promoting high-quality and internationally comparable financial information.

IPSASB PREDLAŽE VAŽNE IZMJENE OGRANIČENOG DJELOKRUGA U SVOM KONCEPTUALNOM OKVIRU

IPSASB PROPOSES IMPORTANT LIMITED SCOPE UPDATES TO ITS CONCEPTUAL FRAMEWORK

O CPA Kanada 

Ovlašćene profesionalni računovođe Kanade (CPA Canada) sarađuju sa pokrajinskim, teritorijalnim i bermudskim CPA organima, pošto predstavlja kanadsku računovodstvenu profesiju, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Ova saradnja omogućava kanadskoj profesiji da zagovara najbolju praksu koja koristi privredi i društvu, kao i da pripremi svoje članove za stalno evoluirajuće radno okruženje koje karakterišu konstantne promjene. Predstavljajući više od 220.000 članova, CPA Kanada je jedno od najvećih nacionalnih računovodstvenih tijela u  svijetu.

 O ICAS-u 

Institut ovlašćenih računovođa Škotske (ICAS) je globalno profesionalno tijelo za ovlašćene računovođe. U njemu se edukuju ovlašćenje računovođe, omogućavajući im izvrsnost i sve se to radeći uvjek  za šire javno dobro. Svih 23.000 članova ICAS-a je steklo zvanje CA ovlašćenog računovođe, kvalifikaciju koja je oblikovala međunarodnu poslovnu zajednicu. Institut neprestano njeguje veze između članova, tako da CA u svim fazama svoje karijere mogu da uče iz zajedničkih iskustava i povezuju svoje ambicije sa uspjehom. 

O IESBA 

Odbor za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA) je nezavisni globalni odbor za postavljanje standarda. Misija IESBA-e je da služi javnom interesu postavljanjem etičkih standarda, uključujući zahtjeve za nezavisnost revizora, koji nastoje da podignu granice etičkog ponašanja i prakse za sve profesionalne računovođe putem snažnog, globalno funkcionalnog Međunarodnog etičkog kodeksa za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde o nezavisnosti) (Kodeks).

O IFAC-u 

Međunarodna federacija računovođa (IFAC) je globalna organizacija za računovodstvenu profesiju posvećena služenju javnog interesa jačanjem profesije i doprinosom razvoju jakih međunarodnih ekonomija. Imajući 180 redovnih i pridruženih članova u više od 130 zemalja i jurisdikcija, IFAC predstavlja više od 3 miliona računovođa u javnoj praksi, obrazovanju, državnim službama, industriji i trgovini. Tokom četiri decenije, IFAC je predstavljao globalnu profesiju i podržavao razvoj, usvajanje i primjenu međunarodnih standarda. IFAC je zadržao dugoročni pristup izgradnji i jačanju globalne računovodstvene profesije koja podržava transparentne, odgovorne i održive organizacije, finansijska tržišta i ekonomije.
About CPA Canada

Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) works collaboratively with the provincial, territorial and Bermudian CPA bodies, as it represents the Canadian accounting profession, both nationally and internationally. This collaboration allows the Canadian profession to champion best practices that benefit business and society, as well as prepare its members for an ever-evolving operating environment featuring constant change. Representing more than 220,000 members, CPA Canada is one of the largest national accounting bodies worldwide. 


About ICAS

The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) is the global professional body for Chartered Accountants. It educates Chartered Accountants, enabling excellence whilst always working for the wider public good. All 23,000 ICAS members have earned world-class CA designation of Chartered Accountant, the qualification that’s shaped an international business community. The Institute continually foster the bonds between their members, so CAs at all stages of their careers can learn from shared experience and connect their ambitions to success. 

About IESBA

The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) is an independent global standard-setting board. The IESBA’s mission is to serve the public interest by setting ethics standards, including auditor independence requirements, which seek to raise the bar for ethical conduct and practice for all professional accountants through a robust, globally operable International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (the Code).

About IFAC

The International Federation of Accountants (IFAC) is the global organization for the accountancy profession dedicated to serving the public interest by strengthening the profession and contributing to the development of strong international economies. Comprised of 180 members and associates in more than 130 countries and jurisdictions, IFAC represents more than 3 million accountants in public practice, education, government service, industry and commerce. Over four decades, IFAC has represented the global profession and supported the development, adoption, and implementation of international standards. IFAC has maintained a long-term approach to building and strengthening a global accountancy profession that supports transparent, accountable, and sustainable organizations, financial markets, and economies.

CPA CANADA, ICAS, IESBA I IFAC SU OBJAVILE 2. PUBLIKACIJU U SERIJI KOJA ISPITUJE ETIČKO PONAŠANJE U DOBA SLOŽENOSTI I DIGITALNIH PROMJENA

CPA CANADA, ICAS, IESBA AND IFAC RELEASD 2ND PUBLICATION IN SERIES EXPLORING ETHICS IN AN ERA OF COMPLEXITY AND DIGITAL CHANGE

IAASB JE OBJAVIO USKLAĐUJUĆE I POSLEDIČNE AMANDMANE KOJI USKLAĐUJU POSTOJEĆE IAASB-OVE STANDARDE SA NOVIM, REVIDIRANIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM

IAASB RELEASES CONFORMING AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS ALIGNING EXISTING IAASB STANDARDS TO NEW, REVISED QUALITY MANAGEMENT STANDARDS

O IAASB-u 
Odbor za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja kreira standarde revizije i uvjeravanja i smjernice za upotrebu od strane svih profesionalnih računovođa u okviru zajedničkog procesa postavljanja standarda koji uključuje Odbor za nadzor javnog interesa, koji nadgleda aktivnosti IAASB-a, i IAASB-ovu Konsultativnu savjetodavnu grupu, koja daje doprinos od javnog interesa u razvoju standarda i smjernica. Međunarodna federacija računovođa (IFAC) omogućava strukture i procese koji podržavaju rad IAASB-a. 

About the IAASB
The International Auditing and Assurance Standards Board develops auditing and assurance standards and guidance for use by all professional accountants under a shared standard-setting process involving the Public Interest Oversight Board, which oversees the activities of the IAASB, and the IAASB Consultative Advisory Group, which provides public interest input into the development of the standards and guidance. The structures and processes that support the operations of the IAASB are facilitated by the International Federation of Accountants (IFAC).

ODOBREN JE PLAN RADA IAASB-A ZA PERIOD 2022-2023. GODINE

2022-2023 IAASB WORK PLAN APPROVED

IASB PREDLAŽE ZAHTJEVE ZA OBJELODANJIVANJE DA BI SE POBOLJŠALA TRANSPARENTNOST KOD ARANŽMANA FINANSIRANJA DOBAVLJAČA

IASB PROPOSES DISCLOSURE REQUIREMENTS TO ENHANCE THE TRANSPARENCY OF SUPPLIER FINANCE ARRANGEMENTS