top of page

IASB PREDLAŽE ZAHTJEVE ZA OBJELODANJIVANJE DA BI SE POBOLJŠALA TRANSPARENTNOST KOD ARANŽMANA FINANSIRANJA DOBAVLJAČA

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) je 26. novembra 2021. godine objavio za javni komentar predložene izmjene u zahtjevima za objelodanjivanje kako bi se poboljšala transparentnost aranžmana finansiranja dobavljača i njihovih efekata na obaveze i tokove gotovine kompanije. Aranžmani finasiranja dobavljača se često nazivaju finansiranjem lanca snabdijevanja, finansiranjem obaveza ili obrnutim faktoring aranžmanima. Predložene ciljane izmjene aktuelnih zahtjeva za objelodanjivanje su kreirane da bi zadovoljile zahtjeve investitora za detaljnijim informacijama koje će im pomoći da analiziraju i razumiju efekte takvih aranžmana. Prema predlozima IASB-a, od kompanije bi se tražilo da objelodani informacije koje omogućavaju investitorima da procijene efekte aranžmana kompanije vezanih za finansiranje dobavljača na njene obaveze i tokove gotovine. Ovim predlozima bi se izmijenili MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima i MSFI 7 Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja. Ovi predlozi dopunjuju odluku agende koju je objavio Komitet za tumačenje MSFI 2020. godine.

Predložene izmjene bi uticale na kompaniju koja, kao kupac, ulazi u jedan ili više aranžmana finansiranja dobavljača, prema kojima kompanija, ili njeni dobavljači, mogu da pristupe finansiranju za iznose koje kompanija duguje svojim dobavljačima. Andreas Barkou, predsjednik IASB-a, rekao je: “Investitori zahtijevaju detaljnija objelodanjivanja o aranžmanima kompanija u vezi sa finansiranjem lanca snabdijevanja, jer ove prakse finansiranja postaju sve češće. Predloženi zahtjevi su osmišljeni da daju investitorima informacije koje su im potrebne za procjenu efekata takvih aranžmana finansiranja na obaveze i tokove gotovine kompanije.

Na ovaj nacrt za izlaganje se može dati komentar do 28. marta 2022. godine.

Originalni tekst/Original text


On 26 November 2021 the International Accounting Standards Board (IASB) published for public comment proposed changes in disclosure requirements to enhance the transparency of supplier finance arrangements and their effects on a company’s liabilities and cash flows.
Supplier finance arrangements are often referred to as supply chain finance, payables finance or reverse factoring arrangements. The proposed targeted amendments to the current disclosure requirements are designed to meet investors’ demands for more detailed information to help them analyse and understand the effects of such arrangements.
Under the IASB’s proposals, a company would be required to disclose information that enables investors to assess the effects of the company’s supplier finance arrangements on its liabilities and cash flows. These proposals would amend IAS 7 Statement of Cash Flows and IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. The proposals complement an agenda decision published by the IFRS Interpretations Committee in 2020.

The proposed amendments would affect a company that, as a buyer, enters into one or more supplier finance arrangements, under which the company, or its suppliers, can access financing for amounts the company owes its suppliers.
Andreas Barckow, Chair of the IASB, said:
“Investors require more detailed disclosures about companies’ supply chain finance arrangements as these funding practices are becoming increasingly common. The proposed requirements are designed to give investors the information they need to assess the effects of such finance arrangements on a company’s liabilities and cash flows.”
This Exposure Draft is open for comment until 28 March 2022.

bottom of page