top of page

IPSASB PREDLAŽE VAŽNE IZMJENE OGRANIČENOG DJELOKRUGA U SVOM KONCEPTUALNOM OKVIRU

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde u javnom sektoru (IPSASB) je 1. februara 2022. godine objavio Nacrt za izlaganje (ED) 81 pod nazivom Izmjene Konceptualnog okvira: Poglavlje 3, Kvalitativne karakteristike i Poglavlje 5, Elementi u finansijskim izvještajima.

ED 81 je drugi nacrt za izlaganje koji je rezultat projekta ograničenog djelokruga za reviziju Konceptualnog okvira u određenim oblastima. U kreiranju svojih predloga, IPSASB je uzeo u obzir iskustvo Odbora u primjeni Okvira na razvoj i održavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru (IPSAS), kao i najnovija međunarodna razmatranja o konceptualnim pitanjima.
„Od svog objavljivanja 2014. godine, Konceptualni okvir je bio osnova IPSASB-ovih aktivnosti u vezi sa kreiranjem globalnih standarda“, rekao je predsjednik IPSASB-a Ian Karadaz. „Predlozi u ED 81 imaju za cilj da se pozabave pitanjima koja su se pojavila u primjeni Okvira u praksi, tako da on i dalje ostane centralne važnosti za globalno finansijsko izvještavanje u javnom sektoru.“ Predlozi u ED 81 obuhvataju:

• Pojašnjenje uloge obazrivosti u finansijskom izvještavanju u javnom sektoru;
• Revidirane definicije imovine i obaveze;
• Pojašnjenje toga šta predstavlja prenos resursa kada se utvrđuje da li entitet ima obavezu; i
• Reorganizaciju smjernica vezanih za obaveze kako bi se poboljšala jasnoća za korisnike Okvira.

IPSASB pozdravlja komentare ispitanika o predloženim amandmanima na Konceptualni okvir. Komentare treba dostaviti do 31. maja 2022. godine. IPSASB ohrabruje redovne i pridružene članice IFAC-a, umrežene partnere, da promovišu dostupnost ovog nacrta za izlaganje svojim članovima i zaposlenima.


Originalni tekst/Original text

The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) released on 1 February, 2022 Exposure Draft (ED) 81, Conceptual Framework Update: Chapter 3, Qualitative Characteristics and Chapter 5, Elements in Financial Statements.

ED 81 is the second exposure draft resulting from the limited scope project to revise the Conceptual Framework in specified areas. In developing its proposals, the IPSASB has considered the Board’s experience in applying the Framework to the development and maintenance of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), as well as recent developments in international thinking about conceptual issues.
“Since its publication in 2014 the Conceptual Framework has been the cornerstone of IPSASB’s global standards delivery activity” said IPSASB Chair Ian Carruthers. “The ED 81 proposals are intended to address issues that have emerged in the Framework’s application in practice, so that it remains central to global public sector financial reporting.”
The ED 81 proposals include:

• Clarifying the role of prudence in public sector financial reporting;
• Revised definitions of an asset and a liability;
• Clarifying what constitutes a transfer of resources when determining whether an entity has a liability; and
• Restructuring guidance on liabilities to improve clarity for users of the Framework.

The IPSASB welcomes the views of respondents on the proposed amendments to the Conceptual Framework. Comments are requested May 31, 2022. The IPSASB encourages IFAC members, associates, and Network Partners to promote the availability of this Exposure Draft to their members and employees.

O IPSASB-u
Odbor za međunarodne računovodstvene standarde u javnom sektoru (IPSASB) radi na jačanju upravljanja javnim finansijama na globalnom nivou kroz razvoj i održavanje međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru (IPSAS) i drugih visokokvalitetnih smjernica za finansijsko izvještavanje koje koriste vlade i drugi entiteti u javnom sektoru. Takođe podiže svijest o IPSAS-u i prednostima usvajanja obračunskog računovodstva. Odbor dobija podršku od Azijske razvojne banke, Ovlašćenih profesionalnih računovođa Kanade, Novozelandskog odbora za eksterno izvještavanje i vlada Kanade i Novog Zelanda. Međunarodna federacija računovođa (IFAC) omogućava strukture i procese koji podržavaju rad IPSASB-a.

O Odboru za javni interes
Aktivnosti upravljanja i utvrđivanja standarda IPSASB-a nadgleda Odbor za javni interes (PIC), kako bi se osiguralo da su te aktivnosti u skladu sa ustanovljenim procesom i da odražavaju javni interes. Ovaj Odbor se sastoji od pojedinaca koji posjeduju ekspertizu u javnom sektoru ili finansijskom izvještavanju i koji su profesionalno angažovani u organizacijama koje imaju interes da promovišu visokokvalitetne i međunarodno uporedive finansijske informacije.

About the IPSASB
The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) works to strengthen public financial management globally through developing and maintaining accrual-based International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and other high-quality financial reporting guidance for use by governments and other public sector entities. It also raises awareness of IPSAS and the benefits of accrual adoption. The Board receives support from the Asian Development Bank, the Chartered Professional Accountants of Canada, the New Zealand External Reporting Board, and the governments of Canada and New Zealand. The structures and processes that support the operations of the IPSASB are facilitated by the International Federation of Accountants (IFAC).


About the Public Interest Committee
The governance and standard-setting activities of the IPSASB are overseen by the Public Interest Committee (PIC), to ensure that they follow due process and reflect the public interest. This Committee is comprised of individuals with expertise in public sector or financial reporting, and professional engagement in organizations that have an interest in promoting high-quality and internationally comparable financial information.

bottom of page