top of page

NOVO U PONUDI! Priručnik za primenu MSFI-9, MSFI-15 i MSFI-16

Institut računovođa i revizora Crne Gore vam nudi novu publikaciju - Priručnik za primjenu međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i to :

MSFI-9, MSFI-15 i MSFI-16 sa primjerima knjiženja i modelom pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, u izdanju Privrednog savjetnika iz Beograda, autora dr Ratomira Ćorovića.

Cijena priručnika je 100€ sa uračunatim PDV-om i dostavom na vašu adresu.

MSFI 9 propisuje novu i jednostavniju klasifikaciju finansijskih instrumenata, uvodi nove modele priznavanja očekivanih kreditnih gubitaka za finansijske instrumente, potraživanja od kupaca, sredstva po osnovu ugovora i finansijski lizing. Ovaj standard pojednostavljuje primenu računovodstva hedžinga (zaštite) i proširuje spektre situacija na koje se može primeniti računovodstvo zaštite. Novine koje donosi MSFI 9 u odnosu na raniji MRS 39 imaju za cilj da pojednostave finansijsko izveštavanje primenom jasnog i lakšeg načina klasifikacije finansijskih instrumenata, uklanjanjem praga za priznavanje kreditnih gubitaka i promene zahteva za računovodstvo zaštite.

MSFI 15 sadrži detaljna pravila za priznavanje prihoda kada se dobra i usluge prenose na kupca u toku određenog vremenskog perioda i/ili u određenom trenutku vremena. Za utvrđivanje prihoda ovaj standard propisuje jedinstven model u pet koraka zasnovan na principima koji se primenjuju na sve ugovore sa kupcima koji su u delokrugu tog standarda. Uređuje i priznavanje troškova koji nastaju u vezi sa zaključivanjem i izvršavanjem ugovora o prodaji od strane prodavca. Ovaj standard donosi značajne novine kod utvrđivanja prihoda u delatnostima koje imaju ugovore sa različitim obavezama izvršenja (npr. telekomunikacione kompanije) i ugovore koji obuhvataju više perioda ispunjavanja obaveza prema kucima (npr. građevinske, industrijske, poljoprivredne i druge kompanije).

MSFI 16 propisuje principe za priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje lizinga (zakupa). Cilj je da se u finansijskim izveštajima davaoca i korisnika lizinga obezbede relevantni podaci na način koji verno predstavlja transakcije lizinga. Iz aspekta korisnika lizinga, finansijski i poslovni lizing tretira se na isti način, tako što se imovina sa pravom korišćenja iskazuje kao imovina korisnika lizinga koja podleže amortizaciji a ukupna obaveza koju će korisnik lizinga plaćati za period zakupa iskazuje se kao obaveza u Bilansu stanja. Primena ovog standarda značajno menja strukturu prihoda i rashoda u Bilansu uspeha i finansijski položaj u Bilansu stanja korisnika lizinga, što korisnicima finansijskih izveštaja pruža relevantne podatke za ocenu profitabilnosti i boniteta subjekata koji primenjuju taj standard.


PORUČIVANJE

Cijena publikacije: 100,00 eura sa PDV-om i dostavom.

Poručivanje publikacije je omogućeno putem websajta www.irrcg.co.me popunjava Porudžbenice za časopise i publikacije.

bottom of page