top of page

Ovlašćeni računovođa

Cijena

500,00

Trajanje

20 nedelja

Informacije o obuci

Institut računovođa i revizora Crne Gore organizuje stručnu obuku za sticanje stručne kvalifikacije „Ovlašćeni računovođa“.


Uslovi za prijavljivanje:

  • Visoka školska sprema (VII nivo-240 kredita ECTS) i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;

  • ili završena visoka škola u trogodišnjem trajanju (VI nivo-180 kredita ECTS) i najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;

  • ili završena viša škola u dvogodišnjem trajanju (V nivo-120 kredita ECTS) i najmanje pet godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;


 

Predmeti koji su predviđeni za polaganje:


Kandidati koji su na Institutu stekli zvanje Računovodstveni tehničar (Računovođa), za zvanje Ovlašćeni računovođa predviđeno je polaganje 6 ispita i to:


1. Finansijski menadžment i kontrola,

2. Upravljanje kadrovima,

3. Finansijske informacije za menadžment

4. Informacioni sistemi,

5. Revizija i interna kontrola

6. Finansijsko izvještavanje


Za polaznike koji nijesu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), a direktno bi polagali za ovlašćenog računovođu predviđeno je polaganje sledećih ispita:

1. Korporativno i poslovno pravo,

2. Poreski sistem Crne Gore,

3. Finansijsko izvještavanje,

4. Priprema i prezentacija finansijskih iskaza,

5. Finansijski menadžment i kontrola,

6. Upravljanje kadrovima,

7. Finansijske informacije za menadžment

8. Informacioni sistemi,

9. Revizija i interna kontrola.


Svi kandidati koji su na Fakultetu položili ispite čiji je silabus/nastavni program u kompatibilnosti većoj od 80% sa nastavnim programom edukacije, mogu da predaju Molbu za priznavanje položenog ispita (za svaki predmet pojedinačno). Predmetni profesor u saradnji sa Odborom za edukaciju će donijeti Rješenje o oslobadjanju polaganja ispita, ukoliko se utvrdi podudarnost.


 

Dokumentacija


Svaki kandidat je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:


1) Kopiju diplome ili Uvjerenje o završenim akademskim studijama

2) Uvjerenje o položenim ispitima

3) Dokaz o praktičnom iskustvu minimum 3 godine

4) Molbu za priznavanje položenih ispita (za svaki predmet pojedinačno, za predmete koje ste polagali na Fakultetu i koji su kompatibilni sa predmetima koji su predvidjeni programom obuke)

5) Silabuse/nastavne programe za predmete za koje prilažete Molbu za priznavanje položenih ispita;

6) Kopiju lične karte

7) Kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena


Dokaz da ste radili na računovodstvenim poslovima minimum 3 godine može biti potvrda od poslodavca u okviru stoji navedeno da ste obavljali računovodstvene poslove (ako ste učestvovali u izradi završnog računa obavezno navesti) ili kopija ugovora o radu.


Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti skeniranu u pdf formatu na e-mail adresu [email protected].

 

Vrijeme trajanja obuke i cijena


Cijena obuke za sticanje zvanja "Ovlašćeni računovođa" iznosi 500,00 eura i svi kandidati plaćanje mogu izvršiti u četri jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke. U iznos obuke su uključeni troškovi nastave, troškovi Ispitne komisije za utvrđivanje kompatibilnosti položenih ispita i priznavanja istih, polaganja ispita kao i elektronska literatura i troškovi izrade sertifikata. Za sve kandidate će sigurno biti organizovano online pohađanje obuke putem Zoom platforme, a za mogućnost praćenja predavanja uživo u Podgorici će se naknadno donijeti odluka u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata i interesovanja za ovaj modalitet praćenja. Svi ispiti se polažu uživo u Podgorici.


Institut računovođa i revizora je podnio Ministarstvu prosvjete Predlog programa obuke i polaganja ispita za stručno kvalifikaciju Ovlašćeni računovođa. Na osnovu tog predloga, Ministarstvo prosvjete i Centar za stručno obrazovanja, kao njihov stručni organ, propisali su ispitni katalog za dobijanje stručne kvalifikacije Ovlašćeni računovođa. Svi kandidati koji se prijave za pohađanje obuke na Institutu računovođa i revizora za dobijanje stručnog zvanja Ovlašćeni računovođa pohađaće obuku po ovom programu i u skladu sa ovim Katalogom. Institut računovođa i revizora je od Ministarstva prosvjete dobio licencu za sprovođenje ovog programa.


 

Povezani dokumenti


Molba za priznavanje ispita

Molba za priznavanje ispita
.docx
Download DOCX • 181KB

Ispitni katalog za sticanje stručne kvalifikacije Ovlašćeni računovođa


Ispitni katalog za sticanje stručne kvalifikacije Ovlašćeni računovođa
.doc
Download DOC • 497KB


NOVO ISPITNI KATALOG - OVLAŠĆENI RACUNOVODJA 17.03.2016 (4)
.doc
Download DOC • 391KB

bottom of page