top of page

Računovođa

Cijena

500,00

Trajanje

14 nedelja

Informacije o obuci

Institut računovođa i revizora Crne Gore organizuje obuku za sticanje stručnog zvanja Računovođa-Računovodstveni tehničar, prema licenciranom programu Ministarstva prosvjete.


Obuka Računovođa je namijenjena licima koja žele da steknu ili usavrše znanja iz oblasti računovodstva u malim i srednjim preduzećima, nezavisno od prethodnog radnog iskustva


Predavanja su podijeljena na teorijska predavanja, vježbe i praktičan rad po principu 2+2+2 (dva časa predavanja, dva časa vježbi i 2 časa praktičnog rada u računovodstvenom programu). U okviru obuke su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova od registracije preduzeća, evidentiranja knjigovodstvenih promjena zaključno sa izradom završnog računa.


Uslovi za prijavljivanje: Minimum završena četvorogodišnja srednja škola (IV-1 nivo stručne spreme)


 

Predmeti:


Za zvanje Računovodstveni tehničar (računovođa) predviđeno je polaganje 5 ispita:

Ispiti su sledeći:

1. Privredno pravo,

2. Javne finansije (Poreski sistem),

3. Finansijsko računovodstvo,

4. Evidencija poslovnih promjena i

5. Sastavljanje finansijskih iskaza. 

Dokumentacija


Svaki kandidat je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:

1) Kandidati sa školskom spremom: Srednja škola


- Kopiju diplome srednje škole

- Kopiju lične karte

- Kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena


2) Kandidati sa školskom spremom: Fakultet

- Uvjerenje o završenim akademskim studijama (Diploma)

- Uvjerenje o položenim ispitima (spisak svih položenih predmeta na Fakultetu)

- Kopiju lične karte

- Kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena


Svi kandidati koji su na Fakultetu položili ispite čiji je silabus/nastavni program u kompatibilnosti većoj od 80% sa nastavnim programom edukacije, mogu da predaju Molbu za priznavanje položenog ispita (za svaki predmet pojedinačno). Predmetni profesor u saradnji sa Odborom za edukaciju će donijeti Rješenje o oslobadjanju polaganja ispita, ukoliko se utvrdi podudarnost.


Sve navedene dokumente kandidati mogu dostaviti skenirane u pdf formatu na e-mail [email protected]. 

Trajanje obuke i cijena


Predvidjeno trajanje obuke je četri mjeseca (14 nedjelja predavanja i dvije nedjelje za polaganje ispita u redovnom i popravnom roku). Predavanja se održavaju ponedeljkom, srijedom i petkom od 18h. Obuka se organizuje i uživo u Podgorici i online (praćenje u realnom vremenu održavanja predavanja) putem Zoom platforme. 


Cijena obuke Računovođa iznosi 500,00 eura i svi kandidati plaćanje mogu izvršiti u četri jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke. U iznos obuke su uključeni troškovi nastave, polaganja ispita kao i literatura i usb sa demo verzijom računovodstvenog programa na kojem će se odrađivati vježbe.


Institut računovođa i revizora je podnio Ministarstvu prosvjete Predlog programa obuke i polaganja ispita za stručno zvanje Računovođa. Na osnovu tog predloga, Ministarstvo prosvjete i Centar za stručno obrazovanja, kao njihov stručni organ, propisali su ispitni katalog za dobijanje stručne kvalifikacije Računovodstveni tehničar. Svi kandidati koji se prijave za pohađanje obuke na Institutu računovođa i revizora za dobijanje stručnog zvanja Računovođa-računovodstveni tehničar pohađaće obuku po ovom programu i u skladu sa ovim Katalogom. Institut računovođa i revizora je od Ministarstva prosvjete dobio licencu za sprovođenje ovog programa.


 

Povezani dokumenti


Molba za priznavanje položenih ispita


Molba za priznavanje ispita
.docx
Download DOCX • 181KB

Ispitni katalog za sticanje stručne kvalifikacije Računovodstveni tehničar


Ispitni katalog za sticanje stručne kvalifikacije Računovodstveni tehničar
.doc
Download DOC • 471KB

bottom of page