top of page

2022 Mart Ovlašćeni računovođa

Datum početka konkursa:

15.2.22.

Datum završetka konkursa:

15.3.22.

Institut računovođa i revizora Crne Gore objavljuje konkurs za novi ciklus obuke za sticanje stručne kvalifikacije Ovlašćeni računovođa.

Konkurs za prijavljivanje traje od 15.02.2022 - 15.03.2022. godine.

Prijavljivanje na obuku se vrši online na linku https://www.irrcg.co.me/simpl-e-schedule (Obuke< Online prijavljivanje na obuke).

Uslovi za prijavljivanje:
Visoka školska sprema (VII nivo-240 kredita ECTS) i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
ili završena visoka škola u trogodišnjem trajanju (VI nivo-180 kredita ECTS) i najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
ili završena viša škola u dvogodišnjem trajanju (V nivo-120 kredita ECTS) i najmanje pet godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
Predmeti koji su predviđeni za polaganje:
Kandidati koji su na Institutu stekli zvanje Računovodstveni tehničar (Računovođa), za zvanje Ovlašćeni računovođa predviđeno je polaganje 5 ispita i to:
1. Finansijski menadžment i kontrola,
2. Upravljanje kadrovima,
3. Finansijske informacije za menadžment
4. Informacioni sistemi,
5. Revizija i interna kontrola

Za polaznike koji nijesu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), a direktno bi polagali za ovlašćenog računovođu predviđeno je polaganje sledećih ispita:
1. Korporativno i poslovno pravo,
2. Poreski sistem Crne Gore,
3.  Finansijsko izvještavanje,
4. Priprema i prezentacija finansijskih iskaza,
5. Finansijski menadžment i kontrola,
6. Upravljanje kadrovima,
7. Finansijske informacije za menadžment
8. Informacioni sistemi,
9.  Revizija i interna kontrola.

Svi kandidati koji su na Fakultetu položili ispite čiji je silabus/nastavni program u kompatibilnosti većoj od 80% sa nastavnim programom edukacije, mogu da predaju Molbu za priznavanje položenog ispita (za svaki predmet pojedinačno). Predmetni profesor u saradnji sa Odborom za edukaciju će donijeti Rješenje o oslobadjanju polaganja ispita, ukoliko se utvrdi podudarnost.

Dokumentacija
Svaki kandidat je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) Kopiju diplome ili Uvjerenje o završenim akademskim studijama
2) Uvjerenje o položenim ispitima
3) Dokaz o praktičnom iskustvu minimum 3 godine
4) Molbu za priznavanje položenih ispita (za svaki predmet pojedinačno, za predmete koje ste polagali na Fakultetu i koji su kompatibilni sa predmetima koji su predvidjeni programom obuke)
5) Silabuse/nastavne programe za predmete za koje prilažete Molbu za priznavanje položenih ispita;
6) Kopiju lične karte
7) Kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena

Dokaz da ste radili na računovodstvenim poslovima minimum 3 godine može biti potvrda od poslodavca u okviru stoji navedeno da ste obavljali računovodstvene poslove (ako ste učestvovali u izradi završnog računa obavezno navesti) ili kopija ugovora o radu.

Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti skeniranu u pdf formatu na e-mail adresu [email protected].

Vrijeme trajanja obuke i cijena
Cijena obuke za sticanje zvanja "Ovlašćeni računovođa" iznosi 500,00 eura i svi kandidati plaćanje mogu izvršiti u četri jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke. U iznos obuke su uključeni troškovi nastave, troškovi Ispitne komisije za utvrđivanje kompatibilnosti položenih ispita i priznavanja istih, polaganja ispita kao i elektronska literatura i troškovi izrade sertifikata. Predviđeno trajanje obuke je 20 nedjelja.

Za sva dodatna pitanja nas možete kontaktirati putem e-mail adrese [email protected] ili na broj telefona 020/227-708.
bottom of page