top of page

Obavještenje o seminarima

Datum objave/održavanja:

27. септембар 2022.

Poštovani/a,


U skladu sa usvojenim Pravilnikom o organizaciji seminara, Institut računovođa i revizora Crne Gore je u obavezi da u narednom periodu organizuje sledeće seminare:

1. stručni seminar u pogledu obrade teme koja se tiče primjene MRS/MSFI

2. redovni godišnji seminar u pogledu teme koja se tiče pripremnih radnji za sastavljanje finansijskih iskaza

3. specijalistički seminar po zahtjevu članova


U cilju adekvatne pripreme i kvaliteta organizacije seminara, ovim putem bi zamolili sve zainteresovane članove/ce da na linku https://forms.gle/iv5uACoSZJ3yyEc68 navedu predloge tema i eventualna pitanja za obradu.


Napominjemo da učešće na seminarima imaju isključivo članovi IRRCG koji su uredno izmirili obaveze po osnovu članarine za 2022. godinu. Učešće trećih lica neće biti omogućeno. Učešćem na gore navedenim seminarima, članovi su u mogućnosti da ostvare po 5h kontinuirane profesionalne edukacije za 2022. godinu. Svi članovi IRRCG su dužni da za 2022. godinu ostvare 20h provjerljive kontinuirane edukacije i 20h neprovjerljive kontinuirane edukacije (detaljnije o vidovima ostvarivanja časova kontinuirane profesionalne edukacije možete naći u Pravilniku o kontinuiranoj edukaciji).


Registar članova i ostvarene časove kontinuirane profesionalne edukacije možete pronaći na https://www.irrcg.co.me/registarclanova.

Uslove za članstvo u IRRCG i Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji možete pronaći na https://www.irrcg.co.me/kontinuiranaedukacija.


Anchor 1
bottom of page