top of page

Radionica "Transferne cijene"

Datum objave/održavanja:

4. март 2024.

Poresko okruženje se neprestano razvija, a za one koji su odgovorni za upravljanje poreskim obavezama svoje organizacije ili za davanje poreskih savjeta klijentima, praćenje takvih promjena je od velikog značaja. Nova poreska pravila uvek kažnjavaju neoprezne, ali u isto vreme ne daju nikakvce nagrade i dodatne mogućnosti upućenima. Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa praktičnim pristupom iz oblasti transfernih cijena i osposobljavanju za pripremu kompletnog seta dokumentacije o transfernim cijenama u skladu sa lokalnim propisima.
 
Regulatorni okvir za transferne cijene u osnovi zahtjeva da raspodjela profita između povezanih lica bude u skladu sa procesom kreiranja vrijednosti unutar grupe povezanih lica. To implicira da se transferne cijene usklade sa ekonomskom realnošću i da se profit raspodeljuje u skladu sa doprinosima svake od članica u kreiranju vrijednosti unutar grupe odnosno da se sve transakcije između povezanih lica odvijaju po cijenama koje su u domenu raspona cijena koje se zaračunavaju i eksternim komitentima. Ukoliko to nije slučaj, potrebno je izvršiti korekciju poreske osnovice.
 
Glavni cilj seminara je da pruži jasno razumijevanje regulative o transfernim cijenama u Crnoj Gori i u inostranstvu sa praktičnim slučajevima i na taj način pomogne učesnicima da razviju svoje sposobnosti poreskog planiranja. Seminar kroz stvarne studije slučaja će pomoći učesnicima da primijene znanje i identifikuju uticaj transfernih cijena na finansijske odluke koje treba doneti. Fokus ove radionice će biti na transakcije između povezanih lica u cilju izrade individualne Studije o transfernim cijenama, a ne master fajla za kompletnu grupaciju i specifičnosti koje se odnose za ovaj segment.
 
Ciljna grupa:
Zaposleni na odgovornim pozicijama u sektorima finansija i računovodstva u preduzećima koja imaju veliki broj transakcija sa povezanim licima u zemlji i inostranstvu; kreatori poslovne i poreske politike preduzeća; računovođe; revizori, poreski savjetnici, poreski inspektori, finansijski konsultanti.
 
Cilj treninga:
Cilj seminara je upoznavanje sa osnovama i zakonskim propisima koji se odnose na oblast transfernih cijena, transakcija između povezanih lica i praktično pokazati kako sačiniti Izvještaj o transfernim cijenama.
 
Teme:
 • Pojam transfernih cijena

 • Pravni okvir za analizu transfernih cijena u Crnoj Gori

 • Identifikovanje povezanih lica

 • Komercijalne i finansijske transakcije

 • Transakcije sa povezanim licima i poreski bilans

 • Ko i kada treba da radi studiju o transfernim cijenama?

 • Kontrolisane i nekontrolisane transakcije

 • Faktori uporedivosti i funkcionalna analiza

 • Metode i izbor metode za analizu transfernih cijena

 • Kako i gde pronaći podatke neophodne za izradu Studije o transfernim cijenama

 • Finansijske transakcije u analizi transfernih cijena i utanjena kapitalizacija

 • Korekcija poreske osnovice po osnovu transfernih cijena i mogućnost korišćenja dozvoljenog umanjenja

 • Studija slučaja: Primer Studije o transfernim cijenama


Teme i raspored edukacije
 
Agenda radionice će biti naknadno objavljena zajedno sa definisanim temama po danima održavanja.
 
Cijena i trajanje radionice
 
Kotizacija za učešće na radionici Transferne cijene iznosi 400,00 EUR po učesniku.

Za članove IRRCG se odobrava popust 40% i iznos kotizacije iznosi 240,00 EUR. Plaćanje je moguće izvršiti u četri rate.


Radionica će biti organizovana u vidu pet seminara u terminima od 10:00-15:00h.
Termini održavanja radionica su sljedeći:
·         I seminar: 04.03.2024. godine
·         II seminar: 06.03.2024. godine
·         III seminar: 08.03.2024. godine
·         IV seminar: 11.03.2024. godine
·         V seminar: 13.03.2024. godine
 
Svaki seminar će biti podijeljen u dva dijela – prvi dio seminara će se održavati od 10:00-12:00h, drugi dio od 13:00-15:00, sa pauzom u 12:00-13:00h.
Seminari će se održavati uživo u novim prostorijama IRRCG kod sportskog centra Morača, lokacija će biti proslijeđena svim prijavljenim kandidatima. Mogućnost praćenja online nije moguća.
 
 
Cijena uključuje:
·         Učešće na seminaru
·         Dokumentaciju i nastavni materijale
·         Materijal za pisanje
·         Potvrdu o učešću na seminaru
·         Osvježenje na pauzama tokom radnih dana i zajednički ručak na kraju obuke
 
 
Predavači:
·         Rade Šćekić
·         Tamara Šćekić
 
poseduju višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procijene vrijednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savjetovanjima je veoma bogato sa do sada održanim obukama u oblasti finansija i računovodstva.
 


Anchor 1
bottom of page