Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 23.04.2014 Kategorija: Nove i hitne informacije

Obuka za MENADŽERA U OBLASTI PROMETA ROBA, maj - jun 2014. Podgorica - Budva

Institut računovođa i revizora  Crne Gore na osnovu Sporazuma o saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove, organizuje obuku za sticanje profesionalnog zvanja  " MENADŽER U OBLASTI  PROMETA ROBA"  po sledećem programu:
 
·         Registracija privrednih društava i preduzetnika
·         Promet roba i usluga
·         Obavljanje trgovine i evidencije u trgovini
·         Novi zakon o zaštiti potrošača
·         Inspekcijski  nadzor
·         Zakon o potrošačkim  kreditima
·         Bezbjednost  proizvoda
·         Računovodstvena  evidencija roba u prometu na malo i veliko
·         Rad i  radni  odnosi i  zaštita na radu
.         Komunalna inspekcija

Obuka se organizuje u Podgorici i Budvi. Početak 20.maja 2014.godine.  Više u sekciji   Edukacija.
Detaljnije...

Objavljeno: 15.04.2014 Kategorija: Nove i hitne informacije

Obuka za zvanje MENADŽERA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU - BUDVA , maj - jun 2014.

Institut računovođa i revizora Crne Gore u saradnji  sa Upravom za inspekcijske poslove organizuje obuku  za   MENADŽERE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU   Budva, maj - jun  2014. godine       
Program se realizuje uz angažovanje stručnih lica iz:
Ø     Uprave za inspekcijske poslove-turistička, sanitarna, tržišna i inspekcija rada,
Ø     Ministarstva rada i socijalnog staranja,
Ø     Stručnjakom za evidenciju prometa preko poreskih registar kasa (SEKAS) i
Ø     Opštinski sekretarijat za komunalne poslove-komunalna inspekcija.  

Za polaznike je predvidjeno obezbjedjenje kompletnih zakonskih, podzakonskih propisa i propisanih obrazaca koji se koriste u prometu roba i usluga.
Program obuke traje četiri sedmice, uz izvodjenje programa dva puta sedmično u trajanju od tri časa, sa ukupnim fondom časova  24. (4 x 2 x 3).
Broj mjesta ograničen.
Nastava se izvodi u terminima od 16-18 h, dva puta nedeljno na „Akademiji znanja” u Budvi..
Sva predavanja su  slajdovana  daju se u prilogu zajedno sa agendom.  
Prijava  i sve potrebne informacije:   na telefon,  020/227-708 ili e-mail irrcg@irrcg.co.me 
Više u sekciji: Edukacija

Detaljnije...

Objavljeno: 04.04.2014 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja "OVLAŠTENI RAČUNOVOĐA" , april 2014.godine, Podgorica

Za  sticanje zvanja ’’OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA’’, dogovorni čas, PodgoricA  u četvrtak 17.04.2014. godine u 17.00 časova u prostorijama Instituta 

-Lica koja su stekla zvanje ’’RAČUNOVOĐA’’                     
(predvidjeno polaganje 5 ispita)
     
 -Lica koja prvi put stiču to zvanje
-Predviđeno polaganje 9 (devet) ispita  
Uslov:   §        Viša ili visoka stručna sprema §        Dokaz o praktičnom iskustvu 3 godine    
Kandidat koji je polozio neke od predvidjenih ispita može uz zahtjev i dokaz o polozenom ispitu biti oslobodjen rješenjem Komisije za edukaciju. Stručna obuka u trajanju od 10 nedjelja će se organizovati u Podgorici.  Prijavljivanje polaznika do 17.04.2014.godine, kada ce se održati dogovorni  cas u 17.00 h u prostorijama Instituta.  
Telefoni za kontakt: 020 / 227 – 754  i  020 / 227 – 708 E-mail: irrcg @ irrcg .co.me Detaljnije...

Objavljeno: 01.03.2014 Kategorija: Nove i hitne informacije

NOVA KNJIGA Crnogorski poreski propisi

U izdanju Instituta računovođa i revizora Crne Gore iz štampe izašla knjiga: Crnogorski poreski propisi komentari, službena mišljenja, sudska praksa i prečišćeni tekstovi. Autori:  Petr M. Mrdak, Mirk D. Jovović  i Dragan D. Vujošević. Knjiga se može kupiti na Institutu, na našim seminarima ili poručiti putem porudžbenice. 
Knjiga CRNOGORSKI PORESKI PROPISI - PRIRUČNIK za praktičnu primjenu, sa komentarima, službenim mišljenjima i sudskom praksom, je faktički drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige Crnogorski poreski propisi, koja je izašla u izdanju Instituta računovođa i rervizora Crne Gore 2008.godine, a koju su priredili isti autori. 
Kako je prethodna knjiga ocijenjena kao veoma korisna publikacija u praktičnoj primjeni poreskih propisa, te kako su u međuvremenu svi poreski zakoni pretrpjeli jednu ili više izmena i dopuna, a doneseni su i novi, te se javlja potreba za novim izdavanjem i same knjige. Knjiga je urađena na zahtjev i jedne i druge strane poresko pravnog odnosa, tj. poreskih obveznika i zaposlenijh u poreskim organima, čiji je zahtjev bio da se u novom izdanju podrobnije obradi poresko pravni odnos u svim fazama, sa posebnim osvrtom na način ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza kako poreskog organa tako i poreskih obveznika. 

Knjiga je sistematizovana u  sedam poglavlja i to:
1. Poreski upravni odnos,
2.  Oporezivanje dohotka,
3. Oporezivanje dobiti,
4. Oporezivanje prometa proizvoda i usluga,
5. Oporezivanje nepokretnosti i pokretnih stvari,
6. Službena mišljenja i sudska praksa i
7. Prilozi.

Detaljnije...

Prijave za školu

Edukacija računovođa i revizora je jedna od bitnih aktivnosti Instituta. Obzirom da je Institut tek konstituisan ne može se govoriti o nekim rezultatima na tom planu ali može o planovima koji su po ovom pitanju veoma ambiciozni. Institut je usvojio Program edukacije početkom 2003.godine, kojim je postignuta maksimalno moguća usklađenost sa međunarodnim standardima. Očekujemo da će se već u 2004.godini otpočeti sa kursevima i obukom da bi se organizovalo i prvo polaganje ispita za sticanje certifikata za profesionalna zvanja po novom programu. Savez računovođa i revizora Crne Gore i Crnogorsko udruženje radnika računovodstvene i finansijske struke su u prethodnom periodu organizovali više ispitnih rokova i sproveli pripremu za polaganje i ispitnu proceduru za dobijanje profesionalnih zvanja u računovodstvu. Ovako stečena zvanja se, naravno priznaju, uz polaganje dodatnih ispita, po programu recertifikacije. Prvi ispitni rok za recertifikaciju održan je u julu mjesecu, a rok za recertifikaciju svih stečenih zvanja je jul 2007.godine.

Kao i kod svih ostalih profesija, važno je da se standardi obrazovanja i certifikacije za računovođe i revizore razvijaju i da njima upravlja jedna profesionalna računovodstvena organizacija. Koncept jednog pravnog lica osigurava da se šira javnost, a naročito poslovna, može pouzdati da su svi članovi Instituta ispunili iste, rigorozne, zahtjeve kvalifikacije. Profesija, koja ima neprekidne zahtjeve za obrazovanjem, će osigurati da se članovi svakodnevno usavršavaju u vezi sa odnosnim zakonodavstvom, politikom oporezivanja i specijalizovanim oblastima kao što su procjenjivanje i rukovođenje stečajem.Institut takođe organizuje seminare i druge forume, na kojima se članovi i menadžeri obavještavaju o tekućim pitanjima koja utiču na posao.


Prijava za školu za zvanje "MENADŽERA"

Prijava za školu za zvanje "OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA"

Prijava za školu za zvanje računovođa - računovodstveni tehničar